About
Connect
Book us
Our footprint
Privacy Policy

Privacy policy  

Kunder och potentiella kunder til Detale CPH ApS

På Detale CPH ApS ("Detale" behandlar vi endast personuppgifter som krävs för de ändamål för vilka de samlades in. Vi ser till att vi följer dataskyddslagstiftningen, och det är viktigt för oss att du har förtroende för vår behandling av dina personuppgifter.

I denna Privacy Policy kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter som kund och potentiell kund. Den juridiska enhet som ansvarar för dina personuppgifter är:

1. Registeransvarig

Den juridiska person som ansvarar för dina personuppgifter är:

Detale CPH ApS
Islevdalvej 151
2610 Rødovre, Danmark
CVR nr 35801499
Tel.: + 45 70 15 15 05
E-post: gdpr@flugger.com
Webb: www.flugger.dk

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vår juridiska avdelning på e-postadressen ovan.

2. Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig som kund eller potentiell kund kan innefatta:
 • Identifierande information, inklusive namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsregistreringsnummer, vårt kundnummer och eventuellt födelsedag
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik, betalningsuppgifter och kreditvärdighet
 • Information som ingår i vår korrespondens med dig
 • Bilder/video
 • Elektroniska spår

3. Syfte och rättslig grund

Vår databehandling har följande syfte och rättslig grund:

Syfte

Rättslig grund

1. Hantering av befintliga och potentiella kundrelationer

I samband med dina beställningar och inköp behandlar vi dina identifierande uppgifter, betalningsuppgifter och information som ingår i vår korrespondens med dig.  
GDPR Artikel 6.1 b om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal.
När vi beviljar kredit till företagskunder (enmansföretag) behandlar vi identifierande information, betalningshistorik och kreditvärdighet.
GDPR Artikel 6.1 b om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal.

2. Marknadsföring, nyhetsbrev och allmän uppbyggnad av kundrelationer

I syfte att bygga upp och utveckla befintliga och potentiella kundrelationer, inklusive att skicka ut nyhetsbrev, behandlar vi identifierande information, köphistorik och information som ingår i vår korrespondens med dig.
GDPR Artikel 6.1 f om behandling som är nödvändig för legitima intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Detales legitima intressen är att främja vår verksamhet och tillhandahållande till våra kunder av bästa möjliga service och specialerbjudanden.

3. Videoövervakning

Av förebyggande och säkerhetsskäl har Detale installerat videoövervakning på utvalda lokaler, vilket innebär att du kan visas i videoinspelningar, som lagras i upp till 30 dagar.
GDPR Artikel 6.1 f om behandling som är nödvändig för legitima intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Detales berättigade intresse här är att förebygga och lösa brott.

4. Facebook och Instagram

När du besöker Detales Facebook-sidor samlas data in om dig som Detale och Facebook är gemensamma personuppgiftsansvariga för. Syftet med denna behandling är att Detale ska ta emot anonymiserade data från Facebook om besökare på våra Facebook-sidor. När du skriver till oss via Facebook och Instagram kommer vi att behandla de personuppgifter som ingår i vår korrespondens med dig. Syftet är att kunna besvara din förfrågan. Avtalet mellan Detale och Facebook kan läsas här, och du kan läsa om Facebooks behandling av dina data här, och Instagram är här.
GDPR Artikel 6.1 f om behandling som är nödvändig för legitima intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Detales berättigade intresse är insikt i Facebook-besökare och att kunna svara på förfrågningar på Facebook och Instagram.

4. Kategorier av mottagare

Detale kommer endast att lämna ut information om dig i strikt överensstämmelse med reglerna om behandling av personuppgifter och annan dansk lagstiftning. Vi kommer att bedöma i varje enskilt fall om ett sådant avslöjande kräver ditt uttryckliga samtycke, eller om utlämnandet kan ske på en annan rättslig grund. Vi lämnar ut eller gör personuppgifter tillgängliga för följande kategorier av mottagare:
 • Våra databehandlare baserat på databehandlingsavtal
 • Banker i samband med förvaltning av betalningar
 • Inkasso- och kreditvärderingsinstitut vid beviljande av kredit och vid fallissemang på lån/krediter
 • Offentliga myndigheter i samband med lagstadgad rapportering
 • Andra företag i Flügger-koncernen för administration och stöd

5. Överföring till tredje land

I vissa fall, inklusive när vi tillhandahåller support för våra webbtjänster, kan dina personuppgifter överföras till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES. Vi kommer endast att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder som Europeiska kommissionen anser vara säkra tredjeländer eller till personuppgiftsbiträden som har lämnat de nödvändiga dataskyddsgarantierna genom kommissionens standardbestämmelser.

Om du vill veta mer om denna behandling, eller om du vill ha en kopia av garantierna, kan du kontakta oss via e-post på gdpr@flugger.com.

6. Radering

Vi kommer att radera uppgifterna om dig när det inte längre krävs för de ändamål som den bearbetades för.

Detale uppfyller generellt den lagringstid som gäller enligt den danska bokföringslagen. För att säkerställa en korrekt hantering av återkommande kundrelationer, potentiella klagomål och garantiförpliktelser, och för att kunna uppfylla våra skyldigheter, har vi förvissat oss om att vi måste behålla uppgifterna för innevarande år plus upp till fem räkenskapsår från kundrelationens. För framtida och potentiella kunder som omfattas av marknadsföringsrelaterade aktiviteter följer vi tillämpliga regler i den danska lagen om marknadsföringspraxis och följer rättvisa marknadsföringsmetoder.

7. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter enligt lag:
 • Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller mot den, inklusive i synnerhet när det gäller direktmarknadsföring.
 • I vissa fall har du rätt att ta emot personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt att överföra data till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta vår juridiska avdelning via e-post på gdpr@flugger.com. Vi kommer sedan att undersöka om det är möjligt att tillgodose din begäran. Du kommer att få vårt svar så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din förfrågan.

Om du inte är nöjd med vårt svar, eller om du inte håller med om hur dina personuppgifter har behandlats, kan du klaga hos den danska dataskyddsmyndigheten. Se hur kontakta dataskyddsmyndigheten på www.datatilsynet.dk.

8. Inställningar för cookies
Version 1.0, augusti 2019.